ORDENAÇÃO DIACONAL RAFAEL SPAGIARI GIRON – 10.02.17